Medlemsbetingelser

Medlemskab
 • Ved oprettelse af medlemskab skal oplyses følgende: Navn, adresse, e-mail, dansk telefon nr., CPR nr. og bankoplysninger.
 • Dit medlemskab er personligt og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
 • Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. Adresse eller bankoplysninger, skal strakt meddeles LAVA Studio.
 • Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.
Varighed / Bero / Ændring af: Medlemskab
 • Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den betalte periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
 • En bero periode er gratis og kan anvende 2 gange om året. Du sætter dit abonnement i bero ved at sende start og slut datoerne for bero perioden til hej@lavastudio.dk.
Opsigelse
 • Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode.
 • Opsigelse kan kun ske ved fysisk fremmøde i centeret eller via E-mail til hej@lavastudio.dk. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet på anden vis. Opsigelse kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
 • Et medlemskab på bero kan ikke opsiges uden først at aktiveres, hvorefter opsigelsesperioden gælder.
 • Hvis der opstår tvivl om hvorvidt medlemskabet er opsagt, påhviler det medlemmet / anden betaler, at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.
Fortrydelsesret
 • Ved køb af medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag aftale om medlemskab blev indgået.
 • Hvis medlemmet benytter sig af faciliteterne i LAVA Studio, frafalder de 14 dages fortrydelsesret.
 • For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløb af fortrydelsesretten, give LAVA Studio en utvetydig erklæring herom via e-mail på hej@lavastudio.dk
Ændringer i priser og medlemsbetingelser
 • LAVA Studio forbeholder sig retten til prisændringer. Dette vil blive varslet via E-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.
 • LAVA Studio forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelserne. Dette vil oplyses via digitale kanaler.
Betaling
 • Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at LAVA Studio opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder LAVA Studio sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.
 • Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke.
 • I tilfælde af tilgodehavende, vil LAVA Studio som hovedregel godskrive sådanne beløb. Hvis medlemskabet er ophørt pga. brud af ’Husets regler’, vil tilgodehavende beløb ikke blive refunderet. Refundering kan kun ske til dansk bankkonto.
 • Gavekort eller værdikupon til LAVA Studio kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter. Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan ikke refunderes eller byttes.
Personskade og ansvarsbegrænsning
 • Al ophold i LAVA Studio sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LAVA.
 • LAVA Studio tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke, træning eller andre besøgendes handlinger.
 • Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis medlemsmuligheder for at benytte LAVA Studio er nedsat som følge af istandsættelse- eller vedligeholdelsesarbejde, skader / beskadigelse, reparationer / rengøring / sundhedsmæssige- eller hygiejnemæssige tiltag, eller andre driftmæssige handlinger.
Videoovervågning
 • Der vil være videoovervågning i hele centeret. Formålet med video overvågning er at forbygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer samt øvrige gæster.
 • Produkter i cafeområdet vil være videoovervåget for at sikre korrekt betaling fra besøgende. Ved manglende eller forkert betaling pålægges gebyr.
 • LAVA Studio er ikke ansvarlig for tekniske fejl ved betaling.
Personoplysninger / Informationer / Nyheder
 • Ved indmeldelsen giver du lov til, at LAVA Studio må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til LAVA.

Sidst opdateret 01.05.2024

Cookie-indstillinger